จิตวิทยาธุรกิจ
(MD0001)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน


ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา บุคลิกภาพเชิงธุรกิจ การคัดเลือกพนักงาน ยุทธวิธีในการเข้าใจผู้อื่น การจูงใจผู้ร่วมงาน การให้คำปรึกษาและการสอนแนะ การจัดการกับความเครียดในการทำงาน จิตวิทยาของความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายจัดการกับพนักงาน จิตวิทยาในการขาย จิตวิทยาในการโฆษณา

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน