ประเภทย่อย
อาจารย์วัฒนาชัย มาลัย
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย