ประเภทย่อย
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม