รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม) สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น

 • Business English communication to improve student's four language skills in English : reading, writing, listening, speaking. Focusing on skill in commonly using in business communication: memo, business letter, greeting, call center, minutes and reports of meetings, letters ofr application, job interview practice is also included, etc.
 • ศึกษาประวัติความเป็นมา เครื่องแต่งกาย เพลง และโอกาสในการแสดงของระบำชุดต่าง ๆ เช่น ระบำเทพบันเทิง ระบำกฤษดาภินิหาร ระบำดาวดึงส์ เป็นต้น

 • ศึกษาประวัติการละครไทยสมัยต่าง ๆ ศึกษาประวัติบุคคลสำคัญในวงการ ลักษณะและชนิดของละครไทย

 • การใช้ภาษาไทยทั้งในทักษะการรับสารและส่งสาร

 • ชื่อปริญญา
  : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  รป.ม. (การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น)
  : Master of Public Administration
   M.P.A ( Local Development Administration) 
  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
  2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในกรณีที่ผู้สมัครมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50 ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตร
  3. มีความประพฤติดี
  4. มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอันเป็นที่รังเกียจของสังคม