•  เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ ด้วยการใช้องค์ประกอบ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อความ และสื่อวีดีทัศน์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนางานด้านสื่อดิจิตอลประเภทต่างๆ เช่น เว็บไซต์ วีดีโอ การ์ตูนแอนิเมชัน และอื่นๆ ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ และจิตวิทยาในการใช้สี เพื่อให้เกิดการสมดุลของโครงสร้างมัลติมีเดีย 

  • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก