โครงสร้างของร่างกายและการเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยต่างๆ อาหารเพื่อการดำรงชีวิตที่ปลอดภัย การออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค การคุ้มครองผู้บริโภค พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน การใช้ยาที่ปลอดภัย การปฐมพยาบาล สิ่งแวดล้อมของชุมชน โรคที่มีผลกระทบต่อสังคม การระบาดและการป้องกัน

 

ประเภทย่อย
ชีวิตกับสุขภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์

 • เป็นการศึกษาความหมายของครอบครัว การดูแลสุขภาพบุคคลในครอบครัว สามารถให้การดูแลสุขภาพ
 •  

   

  แนวคิดพื้นฐาน หลัก กระบวนการ และเทคนิคการปฏิบัติการพยาบาล ขั้นพื้นฐาน การสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลความสุขสบาย การดูแลความปลอดภัย การประเมินสัญญาณชีพ และ การดูแลช่วยเหลือด้านอาหาร การขับถ่าย การออกกำลังกายและการฟื้นฟูสภาพ การป้องกันการติดเชื้อ การดูแลแผล การหายใจ การให้ยา การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด การรับใหม่จำหน่าย การดูแลด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณของบุคคลในภาวะเจ็บป่วย โดยใช้กระบวนการพยาบาล หลักการพยาบาลตามบทบาทหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ และฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานในห้องปฏิบัติการพยาบาล

   

   
 • ความสำคัญของอาหารและ สารอาหารที่จำเป็นสำหรับแม่และเด็ก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา และการเมตาบอลิซึมในแม่และเด็ก สาเหตุและการป้องกันภาวะทุพโภชนาการในแม่และเด็ก นักศึกษาสามารถจัดอาหารที่เหมาะสมสำหรับแม่และเด็ก และสามารถประยุกต์หลักวิชาโภชนาการแม่และเด็กไปใช้ในชุมชนได้

 •  

  โครงสร้างของร่างกายและการเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยต่างๆ อาหารเพื่อการดำรงชีวิตที่ปลอดภัย การออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค การคุ้มครองผู้บริโภค พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน การใช้ยาที่ปลอดภัย การปฐมพยาบาล สิ่งแวดล้อมของชุมชน โรคที่มีผลกระทบต่อสังคม การระบาดและการป้องกัน

   
 • เป็นการศึกษาความหมายของครอบครัว การดูแลสุขภาพบุคคลในครอบครัว สามารถให้การดูแลสุขภาพ
 • เป็นการศึกษาการให้การดูแลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพดีหรือเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ
 • การให้การดูแลสตรีตั้งแต่ก่อนสมรส การเตรียมตัวก่อนสมรส การวางแผนครอบครัว การดูแลหญิงตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ การเตรียมตัวก่อนคลอด การดูแลมารดาหลังคลอดที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
 • เป็นการศึกษาความหมายของครอบครัว การดูแลสุขภาพบุคคลในครอบครัวเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี