• คำอธิบายรายวิชา

    ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะสำคัญ ขอบเขตและระดับของการคิด การคิดในลักษณะกว้าง การคิดในลักษณะเฉพาะ การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การแก้ปัญหา และการคิดในทางพุทธธรรม การออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด การวิจัยเกี่ยวกับการคิด และการประเมินทักษะการคิด