ประเภทย่อย
-

 • แนวความคิดของการแปลงรูปพลังงานพื้นฐานของทฤษฎีของสารกึ่งตัวนำและรอยต่อพีเอ็น เซลล์แสงอาทิตย์คุณลักษณะของเซลล์แสงอาทิตย์ วัสดุและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตหลักการออกแบบและติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ การประยุกต์ใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดและการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ ตัวอย่างการประยุกต์

 • 5714602      ปฏิบัติการพลังงาน                                                                                                       1(0-3-2)

                        Energy Laboratory

                        การทดลองทางด้านการถ่ายเทความร้อน กลศาสตร์ของไหล การแปลงพลังงานทางกลและไฟฟ้า  และระบบการแปลงพลังงานในรูปแบบอื่นๆ   ฝึกการวัดและการใช้เครื่องมือวัดทางพลังงาน  รวมทั้งฝึกปฏิบัติการตรวจสอบการใช้พลังงานและจัดทำข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขการใช้พลังงาน (การทำออดิต)  ของสถานที่ตัวอย่าง   และการทดลองอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 •  

  5711501 เครื่องมือวัดและการวัดในงานไฟฟ้า 3(2-2-5)

  ElectricalInstrument and Measurements

  หน่วยการวัดและเครื่องมือวัดมาตรฐานความแม่นยำ เที่ยงตรงและถูกต้องของเครื่องมือวัด ค่าผิดพลาดในการวัด การวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน กำลังไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้า
  มัลติมิเตอร์ ดิจิตอลมิเตอร์หลักการวัดโดยใช้ออสซิโลสโคป การวัดอิมพีแดนซ์ที่ความถี่ต่ำและที่ความถี่สูง การวัดความถี่ การวัดแสงการวัดรอบ ทรานสดิวเซอร์ การวัดเพาเวอร์แฟคเตอร์ เทคนิคการวัดที่ทำให้ความถูกต้องสูงขึ้น

   
 • 5713305 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ 3(2-2-5)

  Hydraulicsand Pneumatics

  ระบบต่างๆ ทางไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ ระบบสร้างแรงดันน้ำมัน ระบบสร้างแรงดันของอากาศ ระบบปรับปรุงคุณภาพลมอัดชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในระบบ วิธีการทำงาน วิธีการต่อวงจร การวิเคราะห์วงจรและการทำงาน การคำนวณและการออกแบบวงจรทางไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์