ประเภทย่อย
สาขาวิชาพลศึกษา

  • ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ การอบอุ่นร่างกาย ก่อนการฝึกทักษะเบื้องต้น เทคนิคและทักษะต่างๆ ของการจับไม้ การตีลูกแบบต่างๆด้วยการใช้เหล็กระยะต่างๆ และการใช้หัวไม้ รายละเอียดของสนาม วิธีการเล่น วิธีการสอน กฎ กติกาการแข่งขัน
  • ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาทักษะการสอนวิชาพลศึกษา การฝึกทักษะ การสอนโดยใช้การสอนแบบจุลภาค (Micro Teaching) การฝึกทักษะการใช้วาจา กิริยา ท่าทางเสริมบุคลิกภาพและสื่อความหมาย ทักษะการตั้งคำถาม ทักษะการเสริมแรง ทักษะการเล่าเรื่อง ทักษะ การใช้สื่อ ทักษะการเร้าความสนใจ ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียนและทักษะการสรุปบทเรียน การใช้เทคนิคการสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อยและการสอนรายบุคคล การออกแบบการสอนวิชา พลศึกษาโดยใช้ทักษะการสอนที่ฝึกมา การปฏิบัติการสอนตามรูปแบบการสอนที่ออกแบบไว้