• ชื่อวิชา เทนนิส (TENNIS) รหัสวิชา 1094201 จำนวนหน่วยกิต 2 (1-2-3) หน่วยกิต อาจารย์วรชิต พรหมน้อย อาจารย์ผู้สอน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ 2. เพื่อพัฒนาความซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีน้ำใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และ ควบคุมอารมณ์ได้ 3. เพื่อพัฒนาการปรับตัวทางสังคม 4. เพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีม รู้จักใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย และพักผ่อน 5. เพื่อให้มีทักษะพื้นฐาน และ ความสามารถเล่นเทนนิส ลักษณะวิชา ฝึกทักษะเบื้องต้น เทคนิคการเล่น การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ และ ทัศนคติที่ดี