หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 • รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

  Teaching English as a Foreign Language (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) วิวัฒนาการของการสอนภาษาอังกฤษ แนวการสอนในปัจจุบัน วิธีการสอนภาษาเป็นภาษาต่างประเทศ เทคนิคกระบวนการสอนทักษะภาษาทั้งทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน การนำทฤษฏีทางจิตวิทยาภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาและภาษาศาสตร์เชิงสังคมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การเปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของวิธีสอนแบบต่าง ๆ การจัดการชั้นเรียน การเขียนแผนการสอน การทดลองสอนและการสังเกตการสอน

  Evolution of English teaching methods; current approaches; teaching English as a foreign language; teaching techniques for listening, speaking, reading and writing; application of psychological theories, psycho-linguistic theories, and socio-linguistics to teaching English; comparison of advantages and disadvantages of different teaching methods; classroom management; writing lesson plans; teaching practice and teaching observations.

 • รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
  This course explores instructional uses of new computer-related technologies and software. It develops learners' proficiency in assessing information on the Internet and in databases, as well as using a number of Internet resources related to English language learning.
 • รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

  Paragraph structure; unity and coherence; types of essays; paraphrase and summary; process, style and form of academic writing, writing facts, quotations, statistical data, and opinions; answering subjective questions; writing reports, articles and abstract