7023401      สัญญาณและระบบ                                                                                                               3 (3-0-6)

                      Signal and System

                      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 7002101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3

                      จำนวนเชิงซ้อน ฟังก์ชั่นตัวแปรเชิงซ้อน และการอินทิเกรตเชิงซ้อน วิธีทางเวลาสำหรับจำลอง วิธีทางความถี่สำหรับจำลอง วิธีทางเวลาสำหรับวิเคราะห์สัญญาณ วิธีทางความถี่สำหรับวิเคราะห์สัญญาณ ระบบในรูปแบบต่อเนื่อง ระบบในรูปแบบไม่ต่อเนื่อง ทฤษฎีผลประสาน การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์ การสุ่มสัญญาณ การแปลงแบบแซด และตัวกรองดิจิตอล สัญญาณแบบสุ่มเบื้องต้น การประยุกต์ทางระบบควบคุมและระบบสื่อสาร

ยังไม่มีรายวิชาในประเภทนี้