ประเภทย่อย
สัญญาณ และ ระบบ

 • 7023401 สัญญาณและระบบ 3 (3-0-6)

  Signal and System

  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 7002101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3

  จำนวนเชิงซ้อน ฟังก์ชั่นตัวแปรเชิงซ้อน และการอินทิเกรตเชิงซ้อน วิธีทางเวลาสำหรับจำลอง วิธีทางความถี่สำหรับจำลอง วิธีทางเวลาสำหรับวิเคราะห์สัญญาณ วิธีทางความถี่สำหรับวิเคราะห์สัญญาณ ระบบในรูปแบบต่อเนื่อง ระบบในรูปแบบไม่ต่อเนื่อง ทฤษฎีผลประสาน การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์ การสุ่มสัญญาณ การแปลงแบบแซด และตัวกรองดิจิตอล สัญญาณแบบสุ่มเบื้องต้น การประยุกต์ทางระบบควบคุมและระบบสื่อสาร

 • 5694702 การออกแบบและบริหารเครือข่าย 3 ( 2-2-5 )

  Network Design and Management

  หลักการของอุปกรณ์พื้นฐานในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการของอุปกรณ์เครือข่ายแบบผสม หลักการของอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายที่ระบบแตกต่างกัน อุปกรณ์ในการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์รวมถึงการปรับแต่งอุปกรณ์ในเครือข่ายเบื้องต้น โครงข่ายคอมพิวเตอร์ พื้นฐานโครงข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอล อุปกรณ์การเชื่อมต่อ เทคโนโลยีระบบเครือข่าย การออกแบบระบบเครือข่ายให้เหมาะสมกับการใช้งานประเภทต่างๆ การจัดการระบบเครือข่าย และการเฝ้าระวังความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

 • 7023401 สัญญาณและระบบ 3 (3-0-6)

  Signal and System

  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 7002101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3

  จำนวนเชิงซ้อน ฟังก์ชั่นตัวแปรเชิงซ้อน และการอินทิเกรตเชิงซ้อน วิธีทางเวลาสำหรับจำลอง วิธีทางความถี่สำหรับจำลอง วิธีทางเวลาสำหรับวิเคราะห์สัญญาณ วิธีทางความถี่สำหรับวิเคราะห์สัญญาณ ระบบในรูปแบบต่อเนื่อง ระบบในรูปแบบไม่ต่อเนื่อง ทฤษฎีผลประสาน การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์ การสุ่มสัญญาณ การแปลงแบบแซด และตัวกรองดิจิตอล สัญญาณแบบสุ่มเบื้องต้น การประยุกต์ทางระบบควบคุมและระบบสื่อสาร

 • 5694702 การออกแบบและบริหารเครือข่าย 3 ( 2-2-5 )

  Network Design and Management

  หลักการของอุปกรณ์พื้นฐานในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการของอุปกรณ์เครือข่ายแบบผสม หลักการของอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายที่ระบบแตกต่างกัน อุปกรณ์ในการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์รวมถึงการปรับแต่งอุปกรณ์ในเครือข่ายเบื้องต้น โครงข่ายคอมพิวเตอร์ พื้นฐานโครงข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอล อุปกรณ์การเชื่อมต่อ เทคโนโลยีระบบเครือข่าย การออกแบบระบบเครือข่ายให้เหมาะสมกับการใช้งานประเภทต่างๆ การจัดการระบบเครือข่าย และการเฝ้าระวังความปลอดภัยของระบบเครือข่าย