ประเภทย่อย
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า/อาจารย์จุมพลภัทร์ สีทากุลเศรษฐ์
กลุ่มสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  • เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตประจำวัน ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม วิศวกรรม การเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐานสำหรับช่างเทคโนโลยีพลังงานและพลังงานทดแทน เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงในชีวิต

  • หลักการพื้นฐานของเครื่องมือช่างในการซ่อมบำรุง หลักการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า การตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในบ้านเรือน การใช้งานและซ่อมอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันเบื้องต้น