5694702 การออกแบบและบริหารเครือข่าย 3 ( 2-2-5 )

Network Design and Management

หลักการของอุปกรณ์พื้นฐานในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการของอุปกรณ์เครือข่ายแบบผสม หลักการของอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายที่ระบบแตกต่างกัน อุปกรณ์ในการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์รวมถึงการปรับแต่งอุปกรณ์ในเครือข่ายเบื้องต้น โครงข่ายคอมพิวเตอร์ พื้นฐานโครงข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอล อุปกรณ์การเชื่อมต่อ เทคโนโลยีระบบเครือข่าย การออกแบบระบบเครือข่ายให้เหมาะสมกับการใช้งานประเภทต่างๆ การจัดการระบบเครือข่าย และการเฝ้าระวังความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

ยังไม่มีรายวิชาในประเภทนี้