อ.ว่าที่ ร.ต.สงวนศักดิ์ ศรีพลัง

  • วิชาเคมี 2 เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ำ กรด-เบส เกลือ สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์เบื้องต้น เคมีนิวเคลียร์เบื้องต้น และเคมีสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น