ประเภทย่อย
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า

  • ศึกษาบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลโดยเฉพาะด้านการพัฒนาและการฝึกอบรม ความจำเป็นในการพัฒนาและฝึกอบรม การวางแผนพัฒนาและฝึกอบรม บรรทัดฐานของกลุ่มที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานและการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐาน การตั้งวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การจัดโปรแกรมฝึกอบรม เทคนิคในการฝึกอบรมและเป็นผู้นำการฝึกอบรมในแบบต่างๆ การประเมินผลการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม ปัญหาในการพัฒนาและการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์การ