•      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  และเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเอกสาร  ตารางคำนวณ  การนำเสนอผลงาน  การใช้บริการอินเตอร์เน็ต  ในการสืบค้นข้อมูลและการสื่อสารข้อมูล  การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ความหมายและความสำคัญของผลิตภัณฑ์และราคา  บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการผลิตภัณฑ์  การจัดการองค์การทางการตลาด และการบริหารผลิตภัณฑ์  การจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาด  ส่วนประสมผลิตภัณฑ์  สายผลิตภัณฑ์  ตราสินค้า  การบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลาก  การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์  วงจรผลิตภัณฑ์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  ปัจจัยในการกำหนดราคา  นโยบายและกลยุทธ์ด้านราคา  ขั้นตอนในการกำหนดราคา  การเปลี่ยนแปลงราคาและผลกระทบต่อธุรกิจ