• ที่มาความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย  หลักนาฏศิลป์เบื้องต้น วัตถุประสงค์และพิธีกรรมในการไหว้ครูธรรมเนียมปฏิบัติ  การครอบครูโขนละคร  ฝึกรำเพลงช้าเพลงเร็ว  การรำในพิธีไหว้ครู  การจัดพิธีไหว้ครู  บุคคลสำคัญในการไหว้ครู