• ความหมาย ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย์ ความสำคัญของสังคม โครงสร้าง องค์ประกอบ การจัดระเบียบทางสังคม กลุ่มและสถาบันต่างๆ ในสังคม การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของสังคมอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม ความเจริญทางเทคโนโลยี และปัจจัยสำคัญอื่นๆ วิเคราะห์สังคมแบบต่างๆ ความคิด ความเชื่อ การดำรงชีวิตและความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคม การวิเคราะห์ปัญหาสำคัญต่าง ๆ ของสังคมไทยและสังคมโลก