ประเภทย่อย
สาขาวิชาบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์วลัยพร สุขปลั่ง
กฎหมายธุรกิจ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
การสรรหาและการบรรจุพนักงานรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
หลักเศรษฐศาสตร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การบริหารการผลิตข้อมูล
การสร้างทีมงานข้อมูล
พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน Efficiency Development ข้อมูล
การพัฒนาบุคลิกภาพข้อมูล
เทคนิคงานเลขานุการ
วิชาเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุมข้อมูล
กฎหมายธุรกิจข้อมูล
การบริหารงานสำนักงานรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
จิตวิทยาธุรกิจรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การวิจัยทางธุรกิจรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
เศรษฐศาสตร์ทั่วไปบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การวางแผนและนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
องค์การและการจัดการข้อมูล
เศรษฐกิจและการวางแผนชีวิต (Economy and Life Planning)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานข้อมูล
พฤติกรรมองค์การ (Organizational Behavior)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล