• ทฤษฎีในทางอาชญาวิทยา ทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ ในขอบเขตของอาชญาวิทยา และประวัติความเป็นมาของวิชาอาชญาวิทยา ทฤษฎีอาชญาวิทยาแนวชีววิทยา ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ และทฤษฎีอาชญาวิทยาแนวสังคมศาสตร์
  • การวิเคราะห์สภาวะสังคมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและความสัมพันธ์ของสมาชิก ปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน ยาเสพติด อาชญากรรม ปัญหาทางเพศ โสเภณี การว่างงาน แนวทางในการแก้ปัญหา และการฝึกงานในหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและเยาวชน
  • ทฤษฏีทัณฑวิทยาและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด (Theory of Penology and Offender Rehabilitation) ความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยา ปรัชญาของการลงโทษผู้กระทำผิด ทฤษฎี และงานวิจัยทางทัณฑวิทยา ความจำเป็นในการจัดตั้งสถาบันแก้ไขผู้กระทำผิด ปรัชญาการลงโทษ และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด การบริหารงานเรือนจำและทัณฑสถาน โครงการแก้ไขฝึกอบรมผู้กระทำผิด บทบาทของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง
  • หลักกฎหมายแพ่ง สารบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ ครอบครัว มรดก
  • ความหมายและขอบข่ายของอาชญาวิทยาสถิติอาชญากรรมสภาพและสาเหตุของอาชญากรรมกระบวนการยุติธรรมกับอาชญากรรมพฤติกรรมของผู้กระทำความผิดการป้องกันอาชญากรรมความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยาการบริหารงานเรือนจำการคุมประพฤติและการพักการลงโทษทฤษฎีและงานวิจัยในขอบเขตของนิติอาชญาและทัณฑวิทยาประวัติความเป็นมาของวิชาอาชญาวิทยาความหมายและประเภทของอาชญากรรมวิธีรวบรวมข้อมูลทางสถิติอาชญากรรมพิจารณาถึงลักษณะของประชากรชนชั้นและโครงสร้างทางสังคมเกี่ยวกับการเกิดอาชญากรรมการพิจารณามาตรการที่นำมาใช้ในการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม
  • หลักทัณฑวิทยา  ความจำเป็นในการจัดตั้งสถาบันแก้ไขผู้กระทำผิด  ปรัชญาของการลงโทษและการแก้ไข  การบริหารงานเรือนจำ ทัณฑสถาน  สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก สถานกักอบรมและสถานฝึกอบรมเด็กบางจำพวก  รวมถึงสถานสงเคราะห์บางประเภท  โครงการแก้ไขฝึกอบรมผู้กระทำผิด  การจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง  การติดตามผลการศึกษา  อบรมและการใช้แรงงาน  และความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ต้องขัง  การจัดอัตรากำลัง  บทบาทของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง

  • แนวความคิดและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยทางจิตวิทยาสังคมกับกระบวนการยุติธรรม กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของสถาบันทางสังคม  การเมือง  และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้สังคมกับกระบวนการยุติธรรม  ทัศนคติ  การรับรู้ทางสังคมกับกระบวนการยุติธรรม ทฤษฎีและผลวิจัยบางส่วนในเรื่องทัศนคติการรับรู้ทางสังคมและกระบวนการยุติธรรม

  • งานสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน ทฤษฎีและหลักการในการปฏิบัติงาน การนำเอางานสังคมสงเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในกิจการทางสังคมและกระบวนการยุติธรรม