• ความรู้พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ การจัดการกับรูปเล่มงานวิจัย การสืบค้นข้อมูและการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
  • ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ พลังงาน ปัจจัยจำกัด วัฏจักรของสาร ประชากร ชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การกระจาย มลพิษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การศึกษาภาคสนาม

  • ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานทางชีววิทยา