•                  ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฎี ขอบข่าย เนื้อหา ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย การผลิตและการใช้สื่อทางวิทยาศาสตร์ บทบาทครู ผู้ปกครอง ในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

  • พัฒนาการของเด็กปฐมวัย  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของเด็ก การจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัย การวางแผนการจัดประสบการณ์ การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ การประเมินผลการจัดประสบการณ์

  • ความหมายของการจัดสัมมนา ความสำคัญและองค์ประกอบของการจัดสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย การวางแผนการจัดสัมมนา บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนา การจัดสถานที่ในการสัมมนา รูปแบบการจัดสัมมนา เอกสารที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติการจัดสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย การประเมินผล การสรุปผล และรายงานผลการจัดกิจกรรมการสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย

  • ความหมายของโภชนาการ ความสำคัญของโภชนาการ ภาวะโภชนาการของไทยในปัจจุบัน สารอาหารและความสำคัญของสารอาหาร สารอาหารท่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก การจัอาหารท่มีประโยชน์ทางโภชนาการให้กับเด็กในแต่ละวัน ปฏิบัติการประกอบอาหารสำหรับเด็ก