ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์

  • นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศ  ซึ่งมีผลต่อรูปแบบของการดำเนินนโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภูมิภาค

  • คำอธิบายรายวิชา

    ปรัชญา แนวคิด ความเป็นมา นโยบายและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การกำหนดงานและตำแหน่ง การกำหนดเงินเดือนและค่าตอบแทนการสรรหา การพัฒนาบุคคลการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่ง การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกย้าย การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การออกจากราชการ ศึกษาผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

  • ศึกษาทฤษฎีต่างๆ ว่าด้วยการพัฒนาทางการเมือง ปัญหาทางการเมืองของประเทศไทย บทบาททหารและกลุ่มผลประโยชน์ที่มีต่อการเมืองไทย อุปสรรคในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  แนวทางการพัฒนาทางการเมืองของประเทศไทย

  • ในประเทศไทย เมื่อกล่าวถึงองค์กรที่จัดทำบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การจัดบริการดูแลรักษาถนนหนทาง ลำคลอง คุณภาพชีวิต และการรักษาความสะอาด ฯลฯ ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดหรือที่เรียกกันว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” นั้น โดยทั่วไปมักจะนึกถึงเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบล ในแต่ละประเภทจะมีการกำหนดลักษณะหรือองค์ประกอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ คือ มีกฎหมายกำหนดวิธีการในการจัดตั้ง รูปแบบการบริหารจัดการ อำนาจหน้าที่ วิธีการในการจัดทำบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การคลังและงบประมาณเป็นแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศ


  • ศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคิด นโยบายเกี่ยวกับการคลัง และการงบประมาณ ระบบการคลังนโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร รายรับรายจ่ายของรัฐ หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ เทคนิค และการวิเคราะห์งบประมาณ ปัญหางบประมาณของไทย