• 1.  คำอธิบายรายวิชา

    การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สำคัญของโลกภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตลอดจนศึกษาการเคลื่อนไหว และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆของโลก ที่ก่อให้เกิดวิกฤตและสร้างผลกระทบต่อสังคมโลก ตลอดจนวิเคราะห์เหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งในและนอกประเทศ

  • วิชาไทยศึกษา เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย