• ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะและประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิควิธีการสอน การจัดการพฤติกรรมและบริการสนับสนุน

  • การจัดการศึกาแบบเรียนรวม