ประเภทย่อย
สาขานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จิตวิทยา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาพลศึกษา
ศึกษาทั่วไป
สาขาวิชาการประถมศึกษา
พลศึกษา

  • การศึกษา  เรียนรู้  พระราชดำริ  ความเป็นมาของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความหมายของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทฤษฎี   แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  องค์ประกอบของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแห่งชีวิตในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  เรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต  สรรพสิ่งล้วนเกี่ยวพัน  ประโยชน์แท้แก่มหาชน  หลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  การบูรณาการวิชาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การเรียนการสอน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ และการประเมินผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

  • คำอธิบายรายวิชา

  • พิธีกรรมต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งการทำวัตรสวดมนต์ เทศกาลและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยให้ทราบถึงความเป็นมา และความหมาย ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ตลอดจนการปฏิบัติจริง จนสามารถปฏิบัติได้เองอย่างถูกต้องและนำผู้อื่นได้ โดยเฉพาะให้เน้นเนื้อหาสาระที่พิธีกรรมนั้นๆ สื่อความหมาย เพื่อมิให้พิธีกรรมเป็นแค่เพียงรูปแบบที่ว่างเปล่า ทั้งนี้รวมถึงข้อปฏิบัติและมารยาทชาวพุทธ
  • ความหมาย ความสำคัญ ประเภท สาเหตุ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

  • ขอบเขต ความหมาย ความสำคัญ การคัดแยก วิธีและเทตนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้