สาขานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเภทย่อย
สาขานาฏศิลป์และการละคร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  • วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ พัฒนาการของการถ่ายภาพ การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อุปกรณ์การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การนำเสนอภาพถ่ายด้วยคอมพิวเตอร์ การฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
  • แนวคิดทฤษฏีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา วิธีระบบการสื่อความหมายการจำแนกประเภทของสื่อการเรียนการสอนการเลือกการผลิตและการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนการประเมินผลและการบำรุงรักษาสื่อการเรียนการสอนแหล่งการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
  • วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ พัฒนาการของการถ่ายภาพ การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อุปกรณ์การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การนำเสนอภาพถ่ายด้วยคอมพิวเตอร์ การฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
  • วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ พัฒนาการของการถ่ายภาพ การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อุปกรณ์การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การนำเสนอภาพถ่ายด้วยคอมพิวเตอร์ การฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
  • หลักการและวิธีการจัดการเรียนรู้วิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1และ 2รูปแบบต่าง  ๆ ในการจัดการเรียนรู้วิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์ศึกษา การวัดประเมินผลการเรียนรู้วิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์ศึกษา การออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัดทำแผนการเรียนรู้วิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์ศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1และ 2 และการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน