• การเขียนบทประเภทต่าง ๆ ทั้งวิทนุ  โทรทัศน์  ภาพยนตร์