รายวิชาทั้งหมด 
การจัดการด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Management of Food and Beverage Service)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
English for Tourism 4รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
อุตสหกรรมท่องเที่ยวข้อมูล
อุตสหกรรมท่องเที่ยวข้อมูล
การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรมในธุรกิจโรงแรมข้อมูล
การท่องเที่ยวรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศข้อมูล
จิตวิทยาบริการ (Service Psychology)ข้อมูล
ระบบสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ระบบสารสนเทศในโรงแรมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
English for Hotel Iรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
English for Tourism Iรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล