สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  • อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งในสี่ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ อาหารจะมีลักษณะดี มีความน่ารับประทานและมีความปลอดภัย เป็นผลมาจากการประกอบอาหาร ฉะนั้นผู้ประกอบอาหารจึงต้องมีความรู้พื้นฐานในการประกอบอาหาร ตั้งแต่ การรู้จักวัตถุดิบ การเลือกซื้อ ตลอดจนการเก็บรักษา วัตถุดิบประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ได้อาหารที่น่ารับประทานและถูกต้องตามหลักโภชนาการ

  • วิทยาศาสตร์ของวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ ผลของการแปรรูปต่อวัตถุดิบ เช่น เนื้อสัตว์ นม ไข่ ผัก ผลไม้ ธัญพืช อาหารทะเล ไขมัน และน้ำมัน เป็นต้น
  • ศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารไม่สะอาดปลอดภัย โรคและพิษภัยจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมี จุลินทรีย์ และชิ้นส่วนที่มองเห็นได้ การใช้หลักสุขาภิบาลอาหารที่เหมาะสม และความปลอดภัยในการผลิตอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร และกฎหมายอาหารของประเทศไทย

  • โภชนศาสตร์เป็นวิชาวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งกล่าวถึงอาหาร สารอาหาร และการนำสารอาหารไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซื่งรวมถึงการย่อยและการดูดซืม