ประเภทย่อย
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
สาขาวิชาภาษาจีน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การออกแบบและบริหารเครือข่าย
มัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม

หน้า:  1  2  3  4  ()
รายวิชาทั้งหมด 
English Translation 2ข้อมูล
English Translation 1
ปัญญาประดิษฐ์ 3/2556บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ 2/2556บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 2/2556 Sec 05, 06 และ 07บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงออบเจ็กรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ปัญญาประดิษฐ์ข้อมูล
ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูลรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
กายวิภาคศาสตร์สำหรับแพทย์แผนไทย
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงออบเจ๊กต์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 1/2556ข้อมูล
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ 1/2557 Sec 01,02,03,04บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
English for Comunicationรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
วิชาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System) รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ชื่อรายวิชา สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การวิเคราะห์และออกแบบระบบรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การเขียนโปรแกรมภาษาซี กศ.บป. Sec 01 2/2556บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล