สาขาธุรกิจโรงแรม
ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
045-352000 ต่อ 1510