• แนวคิดการบริหารการพัฒนา ระบบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการปกครองระดับต่างๆที่เน้นการพัฒนา ตัวแบบแนวคิดการบริหารการพัฒนา การจัดองค์กรพัฒนายุทธศาสตร์และกระบวนการบริหารพัฒนาที่เน้นผลสัมฤทธิ์ เงื่อนไขของการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยกรณีศึกษา
  • แนวคิด หลักเกณฑ์พื้นฐานของกฏหมายโดยทั่วไป ประเภทของกฏหมาย ขอบเขตของกฏหมายที่บังคับใช้ ศัพท์กฏหมายที่ควรรู้ หลักสำคัญในการกระทำผิดทาางอาญาและกฏหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ของครอบครัว
  • ประวัติรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 สิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ หลักทางปกครองของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ การบริการสาธารณะ คำสั่งทางปกครอง นิติกรรมและสัญญาทางปกครอง การควบคุมอำนาจรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นิติวิธีทางปกครอง กฏหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องถิ่น การรักษากฏระเบียบและวินัย กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • ชุมชนท้องถิ่นกับเสถียรภาพและความมั่นคง บทบาท วิธีการและกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณชน ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีสันติศึกษาและความขัดแย้ง ทักษะการเจรจาต่อรองและการไกล่เกลี่ย การอำนวยความสะดวกและการจัดประชาพิจารณ์ กลยุทธ์และกลวิธีในการจัดการความขัดแย้งอย่างสันติ ทักษะและกลไกในการบริหารความขัดแย้ง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการสมานฉันท์ สันติสุขชุมชน
  • แนวคิดวิธีวิจัย การกำหนดหัวข้อประเด็นปัญหา ประเภทและการออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย