• หลักการพื้นฐานในการทำการตลาดระหว่างประเทศอันได้แก่ แนวคิดด้านการตลาดระหว่างประเทศ ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยทางการเมืองและกฎหมาย และปัจจัยทางเศรษฐกิจ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และการส่งเสริมการตลาด การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศเศรษฐกิจใหม่ เช่น จีน อินเดีย เป็นต้น