• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล ประเภทของฐานข้อมูล โครงสร้างของฐานข้อมูลและระบบแฟ้มข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการสารสนเทศ
  • หลักการ ทฤษฎีการออกแบบเว็บเพจ คุณลักษณะและองค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ดี เทคนิคการทำเว็บเพจ การออกแบบ การพัฒนา การเผยแพร่ และการบำรุงรักษาเว็บไซต์ การคัดเลือกและการจัดการสารสนเทศบนเว็บไซต์
  • วิชาการออกแบบและพัฒนาสื่อผสม เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับสื่อผสม ความสำคัญ และบทบาทของสื่อประสม กระบวนการและเทคนิคการออกแบบและพัฒนาสื่อผสม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครื่องมือในการออกแบบและพัฒนาสื่อผสม การประเมินสื่อผสม

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล ประเภทของฐานข้อมูล โครงสร้างของฐานข้อมูลและระบบแฟ้มข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการสารสนเทศ

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเอกสาร ตารางคำนวณ การนำเสนอผลงาน อินเตอร์เน็ต โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดการสารสนเทศ