• คำอธิบายรายวิชา รูปร่างลักษณะ ตำแหน่ง ของอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายในภาวะปกติ ตั้งแต่ระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ ของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิตและต่อมน้ำเหลือง ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์

  แผนการสอน

  <><><><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 
  <><> 

  สัปดาห์ที่

  คาบ

  รายละเอียดเนื้อหา

  กิจกรรมการเรียนการสอน

  พัฒนาการ/การประเมิน

  ผู้สอน

  1-2

  8

  - แนะนำรายวิชากายวิภาคศาสตร์สำหรับแพทย์แผนไทย

  - Introduction

  -บรรยายวัตถุประสงค์รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียน

  -บรรยายเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

  -แบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อทดสอบพื้นฐานความรู้

  -อ.ภัคณาภรณ์

  3-4

  8

  - The nervous system

  -อธิบายเนื้อหารายวิชา

  -ภาพสไลด์เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา

  -ปฏิบัติการ

  -แบบทดสอบในชั่วโมง

  -ใบงานในแต่ละหัวข้อที่สนใจ

  -คะแนนจากการปฏิบัติการ

  -อ.สุภารัตน์

  5-6

  8

  - Blood vessels and lymphatic

  -อธิบายเนื้อหารายวิชา

  -ภาพสไลด์เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา

  -ปฏิบัติการ

  -แบบทดสอบในชั่วโมง

  -ใบงานในแต่ละหัวข้อที่สนใจ

  -คะแนนจากการปฏิบัติการ

  -อ.สุภารัตน์

  7

  4

  - The head and neck

  - อธิบายเนื้อหารายวิชา

  -ภาพสไลด์เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา

  -ปฏิบัติการ

  -แบบทดสอบในชั่วโมง

  -ใบงานในแต่ละหัวข้อที่สนใจ

  -คะแนนจากการปฏิบัติการ

  -อ.ภัคณาภรณ์

  8

  สอบกลางภาค

  สัปดาห์ที่

  คาบ

  รายละเอียดเนื้อหา

  กิจกรรมการเรียนการสอน

  พัฒนาการ/การประเมิน

  ผู้สอน

  9-10

  8

  - The back

  -อธิบายเนื้อหารายวิชา

  -ภาพสไลด์เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา

  -ปฏิบัติการ

  -แบบทดสอบในชั่วโมง

  -ใบงานในแต่ละหัวข้อที่สนใจ

  -คะแนนจากการปฏิบัติการ

  -อ.สุภารัตน์

  11


 • โรคที่เกี่ยวกับมารดาและเด็กในคัมภีร์ปฐมจินดา โรคโลหิตและระดูสตรีในคำภีร์มหาโชติรัต โรคในคัมภีร์กษัย โรคลมในคัมภีร์ชวดารและมัญชุสาระวิเชียร แนวทางการวินิจฉัย บำบัด การเลือกใช้ยาแผนไทย และการส่งต่อผู้ป่วย

 • หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบสุขภาพ วัฒนธรรมสุขภาพ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม โดยเน้นกาย จิต สังคม และสิ่งแวดล้อม การประยุกต์หลักการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติ ประกอบด้วย กายานามัย จิตานามัย การดูแลสุขภาพในงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนและในชีวิตประจำวัน

 •  

  มคอ. 3

   

  รายละเอียดของรายวิชา

   

   

  ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

   

  วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

   

   

  หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป

   

   

  1. รหัสและชื่อรายวิชา

   

  6011203  เภสัชกรรมไทย 3 (Tradition Thai Pharmacy 3 ) 

   

  2. จำนวนหน่วยกิต

   

  3 หน่วยกิต (2-2-5)

   

  3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

   

  การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยและเป็นวิชาชีพ

   

  4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

   

  อาจารย์อวยชัย ชัยทองรัตน์

   

  5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน

   

  ภาคปกติ / ชั้นปีที่ 3

   

  6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)

   

  เภสัชกรรมไทย 1,2

   

  7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)

   

  ไม่มี

   

  8. สถานที่เรียน

   

   คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

   

  9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

   

  30 พฤษภาคม 2556

   

   

   

  หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

   

  1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

   

   คณาเภสัช ประเภทของคณาเภสัช จุลพิกัด พิกัดยา พิกัดพิเศษ และมหาพิกัดศึกษาการแบ่งกลุ่มยาสมุนไพรตามโรคและอาการป่วย การวิเคราห์ตำรับยา การชั่ง- ตวง วัดหลักการและวิธีการปรุงยา การใช้ยากระสาย การแต่งสี กลิ่น และรสยา สารปรุงแต่ง การใช้ยาข่มหรือตัวยาคุมฤทธิ์ หรือเครื่องมือที่ใช้ปรุงยาและการเก็บรักษา การจ่ายยาแผนไทย การบริหารร้านยาแผนไทย

   

   

  2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

   

  1. อธิบายและรู้จักหลักเภสัช 4 ได้

   

  2. อธิบายและสาธิตการแบ่งกลุ่มสมุนไพรตามโรคและอาการป่วย การวิเคราห์ตำรับยา การชั่ง-ตวง-วัด 

   

  3. อธิบายหลักการและวิธีการปรุงยา การใช้กระสายยาการแต่งสี กลิ่น และรส สารปรุงแต่ง การใช้ยาข่ม หรือตัวยาคุมฤทธิ์ การลดฤทธิ์ยาการเก็บรักษายาที่ปรุงแล้วการกำหนดอายุยา

   

  4. การใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ปรุงยาและการเก็บรักษา การจ่ายยาแผนไทย การบริหารร้านยาแผนไทย

   

   

  หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

   

   

  1. คำอธิบายรายวิชา

   

  1. วิชานี้อธิบายถึงหลักเภสัช 4 ศึกษาการวิเคราห์ตำรับยาตามโรคและอาการป่วย การชั่ง-ตวง-วัด เภสัชกรรม วิธีการปรุงยาและผสมยาตามหลักรูปแบบวิธีการและขั้นตอนการปรุงยาไทย ศึกษากระบวนการการแปรรูปยาสมุนไพรในรูปแบบต่างๆ การใช้กระสายยาการแต่งสี กลิ่น และรส สารปรุงแต่ง การใช้ยาข่ม หรือตัวยาคุมฤทธิ์ การลดฤทธิ์ยา การเก็บรักษายาที่ปรุงแล้ว การใช้เครื่องมือที่ใช้ปรุงยาและการเก็บรักษา การจ่ายยาแผนไทย การบริหารร้านยาแผนไทย

   

   

  2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

   
               
   

  บรรยาย

   
   

  สอนเสริม

   
   

  การฝึกปฏิบัติ/งาน

   

  ภาคสนาม/การฝึกงาน

   
   

  การศึกษาด้วยตนเอง

   
   

  บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ

   

  ภาคการศึกษา

   
   

  สอนเสริมตามความ

   

  ต้องการของนักศึกษา

   

  เฉพาะราย

   
   

  มีการฝึกปฏิบัติ

   
   

  การศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

   
   
   

   

  3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

   

  - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ

   

  - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)

   

   

   

   

   

   

   

  หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา

   

   
                  
   

  การเรียนที่ต้องการพัฒนา

   
   

  วิธีการสอน

   
   

  วิธีการประเมิน

   
   

  1. คุณธรรม จริยธรรม

   

  1.1 สามรถจัดการปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการและวิชาชีพ โดยคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น

   

  1.2 สามารถวินิจฉัยคุณธรรม จริยธรรมอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม

   

  1.3 ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้อื่นที่ได้รับผลกระทบ

   

  1.4 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อทบทวนและแก้ไข

   

  1.5 สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองผละผู้อื่น

   

  1.6 แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทำงานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น

   

  1.7 แสดงออกซึ่งการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

   
   

   

  1.1 ศึกษาข้อกำหนดและอภิปรายกรณีศึกษาสุขภาพของบุคคลในครอบครัว/ชุมชนและให้ทำงานกลุ่ม

   

  1.2 สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ระหว่างการเรียนการสอน

   

   

   
   

   

  1.1 สังเกตการณ์ปฏิบัติตามสถานการณ์ และการอภิปรายร่วมกันในช่วงชั้นเรียน

   

   

  1.2 ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา

   

  1.3 ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย

   

  1.4 ประเมินจากคำตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และมนุษย์

   
   

  2. ความรู้

   

  2.1 มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของหลักเภสัช 4 ศึกษาการวิเคราห์ตำรับยาตามโรคและอาการป่วย การชั่ง-ตวง-วัด เภสัชกรรม วิธีการปรุงยาและผสมยาตามหลักรูปแบบวิธีการและขั้นตอนการปรุงยาไทย ศึกษากระบวนการการแปรรูปยาสมุนไพรในรูปแบบต่างๆ การใช้กระสายยาการแต่งสี กลิ่น และรส สารปรุงแต่ง การใช้ยาข่ม หรือตัวยาคุมฤทธิ์ การลดฤทธิ์ยา การเก็บรักษายาที่ปรุงแล้ว การใช้เครื่องมือที่ใช้ปรุงยาและการเก็บรักษา การจ่ายยาแผนไทย การบริหารร้านยาแผนไทย

   

  2.4 สามารถ

   

  นำหลักวิธีการผลิตยาใช้ในชีวิตประจำวัน

   
   

   

  2.1 ให้นักศึกษาเลือกอ่านข้อรายงานเกี่ยวกับสุขภาพ แล้วสรุปความสำคัญ