ประเภทย่อย
สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
สาขาวิชานิติศาสตร์

 • kvolffkgldkglgfl;d
 •  

  2563517 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 Law of Criminal Procedure I

  3(2-2-5)

 • ศึกษาประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรม และสังคมไทยดั้งเดิมอันเป็นรากฐานของสถาบันทางกฎหมายที่สำคัญของประเทศไทยและศึกษาอิทธิพลของแนวความคิดหลักกฎหมายระบบกฎหมายของอินเดีย และประเทศตะวันตกที่มีต่อวิวัฒนาการของกฎหมายไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะตั้งแต่สมัยจัดทำประมวลกฎหมายเป็นต้นมาโดยเน้นหนักในแง่ของกฎหมายเปรียบเทียบเพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในระบบกฎหมายไทย
 • ความหมายของบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 และพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.2505
 • ความหมาย ขอบเขต เป้าหมายของนิติปรัชญา ทฤษฎีปฏิฐานนิยมทางกฎหมาย แนวคิดปรัชญาทางกฎหมาย และแนวคิดของสำนักปรัชญาทางกฎหมาย

 • 2562301 เอกเทศสัญญา 1 ศึกษาหลักกฎหมาย ลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ
 • ศึกษากฏหมายอาญา ภาคความผิด