• รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
  • บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
    เพื่อให้นักศึกษาทราบ ระบบเส้นและการนวดไทยขั้นสูง ทั้งการนวดแบบราชสำนักและการนวดแบบเฉลยศักดิ์ เพื่อการรักษาโรคที่ครอบคลุม ทุกอาการของระบบโรคในการแพทย์แผนไทยที่สามารถบำบัดรักษาด้วยการนวดไทย การประยุกต์ใช้การนวดไทยเพื่อการบำบัดรักษาและเพื่อสุขภาพในลักษณะต่างๆ ได้แก่ การนวดเพื่อลดความเครียด การนวดเพื่อสุขภาพความงาม การนวดเพื่อสุขภาพแม่และเด็กการนวดสำหรับนักกีฬา เป็นต้น