• เป็นรายวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ช่วยในการสร้างงาน 3 มิติ ขั้นพื้นฐานเพื่อใช้ในงานออกแบบ สามารถประยุกต์เป็นผลงานสร้างสรรค์ทางด้านการออกแบบได้ และเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำภาพเคลื่อนไหว 3 มิติในลำดับต่อไป