• ศึกษาการใช้งานระบบบริหารจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีเนื้อหาได้แก่

  • แนะนำระบบบริหารจัดการเรียนการสอน
  • เริ่มต้นใช้งานระบบ
  • การเพิ่มประเภท(คณะ/สาขา)และการสร้างรายวิชา
  • การจัดการข้อมูลส่วนตัว
  • การจัดการรายวิชา
  • การเพิ่มแหล่งข้อมูล
  • การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ
  • การเพิ่มกิจกรรมการบ้าน
  • การเพิ่มกิจกรรมกระดานเสวนา
  • การแจ้งกิจกรรมของรายวิชา
  • การสำรองข้อมูลและการกู้คืน