•  

    ความหมาย ขอบเขตเนื้อหา และวิธีการคิดทางปรัชญา แนวคิดที่สำคัญของสำนักปรัชญาต่างๆ ทั้งตะวันตกและตะวันออก ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับศาสนาสำคัญของโลก อาทิ พุทธศาสนา คริสต์ศาสนา อิสลาม พราหมณ์- ฮินดู เพื่อให้เข้าใจศาสนาต่างๆ ในแง่มุมปรัชญาและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

     

     
  • รายวิชานี้มุ่งให้นักศึกษาได้ศึกษาความหมายและขอบข่ายของปรัชญา ปัญหาหลักในปรัชญา ความรู้และที่มาของความรู้ ปัญหาด้านจริยศาสตร์ แนวคิดสำคัญของปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก ตรรกวิทยาในฐานะเครื่องมือของปรัชญา ระบบเหตุผลและลักษณะการอ้างเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย การวิเคราะห์และวิจารณ์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ อย่างมีหลักการ หลักเกณฑ์ความสมเหตุสมผลในการอ้างเหตุผล และการวิเคราะห์การอ้างเหตุผลในภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน