• ระบบสัทศาสตร์อัการภาษาจีน หลักเบื้องต้นของขีดและลำดับขีดขั้นพื้นฐานที่ประกอบเป็นตัวอักษรจีน การอ่านและการเขียนอักษรจีนควบคู่กับพินอิน ในระดับคำศัพท์ วลี ประโยคสนทนาพื้นฐานชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตนเองและผู้อื่น การให้ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว งานอดิเรก อาชีพ สี กีฬา อาหารที่สำคัญและเด่นๆในประเทศไทยและจีน อวัยวะภายนอกของร่างกาย จำนวนนับ การถามและการบอกเวลา ทิศทางและสถานที่ ในวงคำศัพท์ประมาณ 500 ตัว
  • คำศัพท์เฉพาะ วลี ประโยคและสำนวนภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม การจัดสถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงานในโรงแรม งานส่วนหน้า ภัตตาคาร บาร์ งานบริการอาหารและเครื่องดื่มในห้องพัก และังานขายของที่ระลึก
  • การอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ จากเนื้อหาสั้นๆถึงยาวและซับซ้อนขั้นตามที่กำหนด จากประกาศ อนุเฉท การบรรยาย เรียนความ บทความในรูปแบบต่างๆ ข่าว สำนวนในสื่อสิ่งพิมพ์ บทบรรณาธิการ โดยจับใจความ วิเคาระห์วิจารณ์และเขียนสรุปความตามเนื้อหาได้