• คำอธิบายรายวิชา

    นโยบายและแผนหลักการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ แนวทางการดำเนินการป้องกันอุบัติภัย กฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติภัย การวิเคราะห์ปัญหาอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น กิจกรรมการป้องกันอุบัติภัยกับการสร้างจิตสำนึก มาตรฐาน ความปลอดภัยในการผลิตสื่อ การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิตการวิจัยและการประเมินผล

  • ระยะทอลองทำ...