• ให้นักศึกษาสามารถ พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้

  • ความรู้และความเชี่ยวชาญในการวางแผนโครงงานซอฟต์แวร์ วิเคราะห์เชิงประเมินงบประมาณในการพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดตารางการทำงาน ประเมินค่าใช้จ่ายและหลักการทางเศรษฐกิจจุลภาค สามารถวางแผนการจัดการและวิธีการในเชิงวิธีการที่ใช้สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและวิธีการอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ การจัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบ่งชี้ความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง การวางแผนการจัดการความเสี่ยง การแก้ไขความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง เกณฑ์ในการวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์ เกณฑ์ในการวัดคุณภาพกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิธีการรวบรวมข้อมูลและการประเมินผล
  • ส่วนประกอบของกระบวนการในการจัดทำซอฟต์แวร์ การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การสร้างซอฟต์แวร์ การวัดผล การรับประกันกระบวนการการจัดทำซอฟต์แวร์รวมทั้งคุณภาพของซอฟต์แวร์ การรับรองกระบวนการซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์
  • หลักการทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ระเบียบวิธีปฎิบัติที่ใช้ในการกำหนดสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์โดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์แบบเค้าโครงเรื่อง แนวคิดแบบรูปนัย รูปแบบสถาปัตยกรรม ภาษาในการอธิบายสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องมือการกำหนดสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การทดสอบเชิงสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การนำสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ไปใช้ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
  • การสร้างคอมไพเลอร์

    โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม หลักการของแอสแซมเบลอร์ ตัวแปลโปรแกรม อินเตอร์พรีเตอร์ โครงสร้างของคอมไพเลอร์ วากยะสัมพันธ์และความหมาย ตัวกราดตรวจ ตารางสัญลักษณ์ เทคนิคการวิเคราะห์ การแจงส่วน การสร้างรหัสและรหัสที่เหมาะที่สุด
    Structure of computer language and programming, principles of assemblers, compilers, and interpreter, structure of compilers, syntax and semantics, scanners, symbol tables, techniques of analysis parsing, code generation and optimization codes.