• หลักภาษาไทยเบื้อต้นระดับประถมศึกษาคตามสาระและมาตราฐานการเรียนรู้
  • ความมุ่งหมายของการศึกษาระดับประถมศึกษา วิวัฒนาการของการประถมศึกษาไทย แนวคิดและหลักการในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา การศึกษาภาคบังคับของไทย กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรท้องถิ่น คุณลักษณะสำคัญของครูประถมศึกษา แนวโน้มของการประถมศึกษา การประถมศึกษาในประเทศต่าง ๆ ปัญหาการประถมศึกษาและแนวทางแก้ไข
  • ภาษาไทยสำหรับครู หลักภาษาเบื้องต้น ทักษะการสื่อสารได้แก่ การฟัง พูด ดู อ่าน เขียน