ประเภทย่อย
สาขาวิชาการตลาด

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการขาย การจัดโครงสร้างขององค์การฝ่ายการขาย การวางแผนกลยุทธ์การคัดเลือกพนักงานขาย การฝึกอบรมพนักงานขาย ค่าตอบแทนพนักงานขาย การจูงใจพนักงานขาย การพยากรณ์การขาย และงบประมาณการขาย โควตาการขาย การประเมินผลการขาย รายงานผลการขายและการศึกษา กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

  • ความหมายและความสำคัญของตลาดการ องค์ประกอบของธุรกิจท่องเที่ยว การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคการท่องเที่ยว การแบ่งส่วนตลาด กำหนดตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และวางแผนและพัฒนากลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่จำเป็นสำหรับการบริหารธุรกิจท่องเที่ยว
  • โครงสร้างและลักษณะการตลาด  ประเภทตลาดบริการ  การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดบริการ  การกำหนดลูกค้าเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า  การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด  การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดบริการ ผลิตภัณฑ์บริการ  กลยุทธ์การตั้งราคาสำหรับการบริการ  ช่องทางการจัดจำหน่ายบริการ และการส่งเสริมการตลาดธุรกิจบริการ  การบริหารความสัมพันธ์และการฟื้นฟูความพอใจจากการบริการที่ผิดพลาด  และการบริหารงานเพื่อสร้างคุณค่าและความแตกต่างด้านคุณภาพในการบริการ

  • เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความสำคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหน้าที่ของนักการตลาด และสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการทางด้านการตลาด การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์การแข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค ระบบสารสนเทศ และการวิจัยตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ส่วนผสมทางด้านการตลาด