หมวดการศึกษาทั่วไป - หมายรวมรายวิชาที่นอกเหนือจากโครงสร้างหลักสูตรทั่วไป ในมหาวิทยาลัยกำหนด อาจจะหมายถึงวิชาความรู้ทั่วไปที่ อาจารย์ผู้สอนต้องการเพิ่มแหล้งเรียนรู้สำหรับนักศึกษา

ประเภทย่อย
สาขาการศึกษาพิเศษ

  • ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน พัฒนาการของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน พัฒนาการองค์กรสิทธิมนุษยชนในระดับระหว่างประเทศ กลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กลไกการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและในต่างประเทศ