• รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาในส่วน ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การควบคุมแบบต่าง ๆ การควบคุมและนโยบายด้านความปลอดภัย รูปแบบการละเมิดความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การเข้ารหัสและการถอดรหัส การพิสูจน์ทราบ และการป้องกันการคุกคาม เทคนิคและเทคโนโลยีสำหรับการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
 • แนวคิดหลักการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุโครงสร้างโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุนิยามของวัตถุลักษณะประจำพฤติกรรมของวัตถุและคลาสการสืบทอดแถวลำดับการนำส่วนประกอบของซอฟต์แวร์กลับมาใช้อีกการนำ CASE Tools มาช่วยในการพัฒนาและออกแบบ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 • รายวิชา 3603306 การจัดการคลังข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค์กร

  2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในด้านต่าง ๆภายในองค์กร

  3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายในองค์กรและผู้บริหารองค์กร


 • การจัดการงานเลขานุการและธุรการด้วยคอมพิวเตอร์
 • คำอธิบายรายวิชา

  ความสำคัญของการวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกิจวัฏจักรและกระบวนการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ความต้องการแนวทางและการวางแผนในการแก้ปัญหาการศึกษาความเป็นไปได้เทคนิคและเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกิจการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การเขียน Data Flow Diagrams, System flow chart, ER – Diagram ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ การสร้างซอฟต์แวร์ต้นแบบ การทดสอบระบบ การนำระบบงานไปใช้ การแก้ไขและบำรุงรักษา การนำเสนอผลการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ

 • หลักการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างเว็บ ระบบความปลอดภัยและธุรกรรมต่าง ๆ บนเว็บ มาตรฐานข้อมูล เครื่องมือและเทคนิคการให้บริการบนเว็บ การประมวลผลและการนำเสนอเอกสารบนเว็บ การสร้างเอกสารด้วยมาตรฐานต่าง ๆ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่มีการทำงานในสภาพแวดล้อมแบบรวมศูนย์ และแบบกระจาย การออกแบบและสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
 • องค์ประกอบหลักของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การติดต่อสื่อสารระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์ การทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย ตัวกลางในการส่งข้อมูล การฝึกปฏิบัติด้านการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์